Ivaylo I. Panayotov

2D Artist with a degree in animation directing and over ten years experience in the game industry.

 
 

Contacts:

CV - English*
CV - Bulgarian*
(*PDF)

 
 

(EN)

Copyrights

The site ivopcomics.com and the contents displayed in ivopcomics.com are property of Ivaylo I. Panayotov.
The site ivopcomics.com is protected by the “Copyright And The Related Rights Law” and by rights of industrial and intellectual property. The content of ivopcomics.com as a whole or any part of it cannot be used, copied, reproduced, changed, transmitted, published or licensed for lucrative or commercial ends without the express prior written permission by Ivaylo I. Panayotov or the owner of the respective trademark.

All reserved trademarks, logos, and certificate marks displayed in this site are owned by ivopcomics.com or by third parties; use, acquisition, reproduction or distribution by any means and for any ends is not allowed without written permission by Ivaylo I. Panayotov or by third parties.

 
 

(BG)

Запазени права


Сайтът ivopcomics.com, както и съдържанието представено в ivopcomics.com е собственост на Ивайло И. Панайотов.
Сайтът ivopcomics.com е под защитата на “Закона за Автoрското право и Сродните му права”, и правата за индустриалната и интелектуалната собственост. Съдържанието в ivopcomics.com, както изцяло, така и частично не може да бъде използвано, копирано, възпроизвеждано, променяно, предавано, публикувано и лицензирано с комерсиална и търговска цел без предварителното писмено съгласие на Ивайло И. Панайотов или собственика на съответната търговска марка.

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки показани в този сайт са собственост на ivopcomics.com или на трети страни, забранено е да бъдат изпозвани, присвоявани, размножавани и разпространявани, с каквато и да било цел и по-какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ивайло И. Панайотов или от трети страни.